** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **


ผลการประเมินรอบ 3 จาก สมศ.

โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 1000-1499  คนไม่ผานการประเมินโรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 500-999  คนผ่านการประเมิน โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 500-999  คนยังไม่ได้รับการประเมิน


รายชื่อโรงเรียนPhoto Gallery

View all

Twitter