** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ชื่อโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

ผู้บริหาร

ประเภทโรงเรียน

เครือข่าย

บ้านเชือก banchuk หมู่ 1 บ้านบ้านเชือก xxx xxx 33160 นางอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 1 8
บ้านจิก Jig หมู่ 2 บ้านบ้านจิก จิกสังข์ทอง ราษีไศล 33160 นายเฉลิมศรี สุบินทร์ 1 ที่ 8
บ้านมะฟัก MAFAK หมู่ 3 บ้านบ้านมะฟัก - - 33160 นายสุรพล เพ็งแจ่ม 1 -
บ้านหนองบ่อ Nongbo หมู่ 2 บ้านหนองบ่อ ด่าน ราษีไศล 33160 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 1 7
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) Bandan หมู่ 1 บ้านบ้านด่าน ด่าน ราษีไศล 33160 นายวรเนตร สุระโคตร 1 7
บ้านดงแดง Dong Dang School หมู่ 4 บ้านบ้านดงแดง - - 33160 นายศักดิ์ชาย อาจหาญ 1 7 ด่านหนองแค
บ้านดู่ค้อ - หมู่ 11 บ้านบ้านดู่ ดู่ ราษีไศล 33160 นายวิโรจน์ โพธิ์งาม 1 ที่8.
บ้านกระเดาอุ่มแสง bankradaoumsang หมู่ 5 บ้านบ้านกระเดา ดู่ ราษีไศล 33160 นายครรชิต ไชยโพธิ์ 2 8
บ้านครั่ง Krang หมู่ 4 บ้านบ้านครั่ง ดู่ ราษีไศล 33160 นางลำดวน บุญเยี่ยม 1 8
บ้านกอย koy หมู่ 2 บ้านบ้านกอย ดู่ ราษีไศล 33160 นายคำดี ทองเลิศ 1 ดู่ จิก
บ้านท่าบ่อ BAN THA -BO หมู่ 6 บ้านบ้านท่าบ่อ - - 33160 นายสมยศ โชคเหมาะ 1 ดู่จิกสังข์ทอง
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) Sompoi(Sompoiwittayasoerm หมู่ 11 บ้านบ้านส้มป่อย ส้มป่อย ราษีไศล 33160 นายพยนต์ ดาวเรือง 1 10
บ้านดอนไม้งาม Donmaingamschool หมู่ 6 บ้านบ้านดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล 33160 นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์ 1 10 ส้มป่อย - หนองหมี
บ้านโก Banko หมู่ 3 บ้านบ้านโก ส้มป่อย ราษีไศล 33160 นายวิทยา ทองอินทร์ 1 10
บ้านบึงหมอก Banbungmook หมู่ 9 บ้านบ้านบึงหมอก ส้มป่อย ราษีไศล 33160 นายปฏิวัติ จันล่องคำ 1 10
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) BUAHUNG หมู่ 5 บ้านบ้านบัวหุ่ง บัวหุ่ง ราษีไศล 33160 นายเจษฎา หงษาล้วน 2 9 บัวหุ่ง-หนองอึ่ง
บ้านหนองกก - หมู่ 6 บ้านบ้านหนองกก - - 33160 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ 1 -
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) Ena School หมู่ 2 บ้านบ้านอีหนา บัวหุ่ง ราษีไศล 33160 นายมังกร บุตรวงศ์ 2 9
บ้านห้วย huayschool หมู่ 3 บ้านบ้านห้วย บัวหุ่ง ราษีไศล 33160 นายประเสริฐ สิมมาทอง 1 9
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง Huakhua school หมู่ 1 บ้านบ้านหัวขัว บัวหุ่ง ราษีไศล 33160 - 1 -
บ้านโนนตุ่น - หมู่ 7 บ้านบ้านโนนตุ่น บัวหุ่ง ราษีไศล 33160 นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 1 ที่9
บ้านไผ่ Banpai หมู่ 1 บ้านบ้านไผ่ ไผ่ ราษีไศล 33160 นายนพดล เมืองประทุม 1 11 (ไผ่ - สร้างปี่)
บ้านเมี่ยงแคนดวน miang khan duan หมู่ 4 บ้านบ้านเมี่ยง ไผ่ ราษีไศล 33160 นายประถม การปลูก 1 กลุ่มเครือข่ายที่ 11
บ้านคูสระ KUSA หมู่ 5 บ้านบ้านคูสระ ไผ่ ราษีไศล 33160 นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่-สร้างป
เมืองคง(คงคาวิทยา) MUANGKONG(KONGKHAWITTAYA) หมู่ 10 บ้านป่าม่วง เมืองคง ราษีไศล 33160 นายเสถียร พันธ์งาม 1 -
อนุบาลราษีไศล Anubanrasisalai School หมู่ 14 บ้านท่าโพธิ์ เมืองคง ราษีไศล 33160 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน 1 ที่ 6 คงแคนคำ
บ้านแสงเมืองแคน Bansangmuengkan หมู่ 1 บ้านบ้านแสงเมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล 33160 นายสุรชัย บัวส่อง 1 ที่ 6 (คง แคน คำ)
บ้านยาง - หมู่ 6 บ้านบ้านยาง - - 33160 นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ 1 -
บ้านท่า bantar หมู่ 10 บ้านบ้านท่า ส้มป่อย ราษีไศล 33160 นายทวีสิน ทองคำ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
บ้านสร้างปี่ Srangpee หมู่ 2 บ้านบ้านสร้างปี่ สร้างปี่ ราษีไศล 33160 นายอภิสิทธิ์ อำนวย 1 11

Records 1 to 30 of 186

 Photo Gallery

View all

Twitter