** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ชื่อโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

ผู้บริหาร

ประเภทโรงเรียน

เครือข่าย

บ้านด่านนอกดง Dannokdong หมู่ 4 บ้านบ้านด่าน สร้างปี่ ราษีไศล 33160 นายสุพิช สมคะเนย์ 2 ไผ่-สร้างปี่
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) JIDAWITTAYAKAN 2 หมู่ 8 บ้านหนองศาลา สร้างปี่ ราษีไศล 33160 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 2 11
บ้านหนองสวง(อสพป.2) Nongsuang หมู่ 6 บ้านบ้านหนองสวง สร้างปี่ ราษีไศล 33160 นายณรงค์ ทันใจ 1 11
บ้านดอนงูเหลือม donnguluam หมู่ 7 บ้านบ้านดอนงูเหลือม หนองแค ราษีไศล 33160 - 1 7
บ้านปลาขาว plakal หมู่ 2 บ้านบ้านปลาขาว หนองแค ราษีไศล 33160 นายธนวัฒน์ ปรทานัง 1 -
บ้านมะยาง BAN MAYANG SCHOOL หมู่ 5 บ้านบ้านมะยาง หนองแค ราษีไศล 33160 นายรังษี เวชกามา 1 -
บ้านหนองแคสวนสวรรค์ NONGKAESUANSAWAN หมู่ 12 บ้านสวนสวรรค์ หนองแค ราษีไศล 33160 นายประจักษ์ ยิ่งยง 1 7
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) piamatschool หมู่ 3 บ้านเพียมาต หนองแค ราษีไศล 3316 นายดำรงค์ ผลอ้อ 2 7
บ้านตัง Bantang หมู่ 6 บ้านบ้านตัง หนองแค ราษีไศล 33160 นายสมศักดิ์ สังข์เกิด 1 7
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม Banhedphungnongkham หมู่ 4 บ้านบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม หนองหมี ราษีไศล 33160 นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 1 ที่ 10 ส้มป่อย-หนองหมี
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ Ban SankaewHnongkhusai School หมู่ 3 บ้านบ้านแสนแก้ว หนองหมี ราษีไศล 33160 นายสุบรรณ การะเกษ 1 10
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) bannongmihuadong หมู่ 2 บ้านบ้านหัวดง หนองหมี ราษีไศล 33160 นายตรีเพชร หารไชย 1 ไม่ทราบ
บ้านโต่งโต้น TONGTON หมู่ 14 บ้านบ้านดอนม่วง หนองอึ่ง ราษีไศล 33160 นายวิรัตน์ สุพล 2 พัฒนาการศึกษาที่ 9
บ้านฮ่องข่า Hongkha School หมู่ 8 บ้านฮ่องข่า หนองอึ่ง ราษีไศล 33160 นายธีระ กัณฑ์หา 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
บ้านโกทา kota หมู่ 3 บ้านบ้านโกทา หนองอึ่ง ราษีไศล 33160 นายอุดร จันทพรม 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
บ้านเปือยขาม Pueykham School หมู่ 7 บ้านเปือยขาม หนองอึ่ง ราษีไศล 33160 นายสมปอง รินทอง 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
บ้านหนองโง้ง Bannongngong หมู่ 7 บ้านบ้านหนองโง้ง หว้านคำ ราษีไศล 33160 - 1 6
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) Banwarnschool หมู่ 2 บ้านบ้านหว้าน หว้านคำ ราษีไศล 33160 นายประหยัด กองแก้ว 1 คง แคน คำ
บ้านน้ำอ้อมน้อย Bannumaomnoi หมู่ 6 บ้านบ้านน้ำอ้อมน้อย หว้านคำ ราษีไศล 33160 นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 1 กลุ่มที่ 6
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) Kanluang(Kururatwatthana) School หมู่ 1 บ้านก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 นางรำไพ พวงคำ 1 2
บ้านขนวนสีแก้ว Kanounsikaew หมู่ 3 บ้านขนวน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 นายแสง ศรีโสม 1 2
บ้านอ้อมแก้ว banomkeaw หมู่ 7 บ้านอ้อมแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 นายชมภู ระย้าทอง 1 1
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย Ban NonglekThatnoi หมู่ 8 บ้านหนองเหล็ก ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 นายปริญญา โนนกอง 1 2
บ้านกงพาน bankongpan หมู่ 12 บ้านหัวช้าง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ 1 ที่ 2
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) nongkoo หมู่ 11 บ้านหนองคู ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120 - 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
อนุบาลอุทุมพรพิสัย - หมู่ 7 บ้านตำแย กำแพง อุทุมพรพิสัย 33120 นายสุวิทย์ สมบัติ 1 กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงวิทยาคม srakumpaengwittayacom หมู่ 7 บ้านบ้านฮ่อง กำแพง อุทุมพรพิสัย 33120 นางรสรินทร์ ดาแก้ว 1 1
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) Ban Khayungsin (Khayungsinsuksa) หมู่ 1 บ้านบ้านขะยูง ขะยูง อุทุมพรพิสัย 33120 นายสุริยา พรรษา 2 3 (เบญจภูมิ)
บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) banklang[prachakomvittaya] หมู่ 4 บ้านกลาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย 33120 นายศักดิ์ พลลพ 1 3
บ้านหนองยาง NONGYANG หมู่ 6 บ้านบ้านหนองยาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย 33120 นางฉวี สุริโย 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 3

Records 31 to 60 of 186

 Photo Gallery

View all

Twitter